КАКВО СЕ СЛУЧИ?

Отрицателните ефекти на световната икономическа криза намират своето устойчиво проявление във всички сфери на обществения живот. Съществено засегната е и сферата на висшето образование, където през 2009 г. намаля броят на кандидат-студентите, във висшите училища останаха значителен брой незаети студентски места, а така също значимо се увеличи и броят на студентите, които прекъсват образованието си поради невъзможност на родителите им да ги издържат.
Опитът подсказва, че в такива случаи успяват онези народи, които залагат на науката и образованието като на най-могъщи инструменти за преодоляване на кризата и за следкризисно успешно развитие. Успяват онези, които именно по време на криза съумяват да съхранят интелектуалния потенциал на нацията и да създадат условия за младите хора да продължат да се учат и да развиват знанията и уменията си въпреки трудностите. Мъдрият подход показва необходимостта от преосмисляне на отношението ни към гъвкавите форми на трудова ангажираност. Това с особен акцент се отнася за възможността за включване в различни варианти на временна трудова заетост на студентите в редовно обучение. За съжаление може да се каже, че тази широко разпространена в развитите държави практика не намира почти никакво приложение у нас.

Ето защо Настоятелството на ВСУ "Черноризец Храбър", академичното ръководство на Университета и УС на Асоциация "Варненски свободен университет" предприемат настоящата инициатива, за да гарантират пред кандидат-студентите ангажимента си за съдействие при намирането на подходяща работа след приемането им за студенти, както и към вече приетите и обучаващи се в редовна форма на обучение студенти, които желаят да работят.


КАКВО ДА НАПРАВИМ?

Постигането на тази цел ще бъде осигурено със следните активности:
1. Провеждане на разяснителна кампания сред работодателите за възможностите за почасово и подневно ангажиране на студенти на работа, включително в трудовоправен и осигурителноправен аспект, и преимуществата за тях от възприемането на този подход.
2.Експертно подпомагане на работодателите от страна на преподаватели и докторанти във ВСУ при анализа на организацията на труда с оглед на обособяването на дейностите, подходящи за почасово и подневно изпълнение.
3. Разкриване на електронен сайт, в който студентите могат да заявяват желанието си за работа, да представят своето СУ, както и предпочитаните сфери на работа, а работодателите да обявяват работни места за почасова или подневна заетост.
4. ВСУ "Черноризец Храбър" ще разработи и предостави на студентите, работещи по трудов или граждански договор, специален пакет от бонуси, които им осигуряват
пълноценна възможност за преподаване и консултиране по отношение на пропуснатия учебен материал по време на трудовата им ангажираност, а в случаите, когато извършваната от тях работа съответства на предмета на обучението им, - за признаване на съответни кредити.
5. Подписване между Университета и работодателите на обществен договор в подкрепа на настоящата инициатива, скрепяващ взаимодействието помежду им.

Държим да подчертаем, че наименоването на инициативата "Партньорство за студентска трудова заетост" е условно и тя няма да се осъществява по реда на официално регистрираните трудови посредници като търговска дейност. Желанието ни е Университетът да бъде компетентен партньор на студентите и работодателите при постигането на техните основни цели.

Актуалността на инициативата се определя и от това, че през настоящата година в бюджета на страната за активни мерки на пазара на труда са отделени 2,5 пъти по-малко средства, отколкото през предходната година.
Това именно налага гражданското общество да предприема и подкрепя инициативи като "Партньорство за студентска трудова заетост".

Разчитаме на Вашето разбиране и съпричастност.